Untitled-6aeryg

شرکت شقایق افق ایرانیان

_MG_7852_compressedaeryg

شرکت شقایق افق ایرانیان

درباره ما

با توجه به اینکه شرکتهای مختلفی اقدام به اجرای غرفه در نمایشگاه ها می نمایند شرکت شقایق افق با ایجاد انجمن غرفه سازان، اقدام به گرید بندی شرکتها برای ارائه کیفیت بهتر نموده است.در واقع وظیفه غرفه سازی معرفی نام تجاری یک محصول، نگرشهای یک شرکت و ابراز هویت یک برند می باشد.یکی از کاربردهای اساسی غرفه سازی در محیط های پویای نمایشگاهی می باشد.

مجری برتر و بومی استان کرمان

مجری برتر از جهت وسعت نمایشگاه سالیانه 60000 متر و سابقه 13 ساله در امر اجرای نمایشگاه

مجری برتر سال 95 تهران

مجری برتر از جهت وسعت نمایشگاه سالیانه 60000 متر و سابقه 13 ساله در امر اجرای نمایشگاه

خدمات ما

اجرای نمایشگاه های ساختمانی

یکی از کاربردهای اساسی غرفه سازی در محیط های پویای نمایشگاهی می باشد.

اجرا کننده سمینارها و اجلاس

یکی از کاربردهای اساسی غرفه سازی در محیط های پویای نمایشگاهی می باشد.

اجرای غرفه ها در زمان کم

یکی از کاربردهای اساسی غرفه سازی در محیط های پویای نمایشگاهی می باشد.

اجرای نمایشگاه

با توجه به اینکه شرکتهای مختلفی اقدام به اجرای غرفه درنمایشگاه مینمایند شرکت شقایق افق با ایجاد انجمن غرفه سازان، اقدام به گرید بندی شرکتها برای ارائه کیفیت بهتر نموده است.در واقع وظیفه غرفه سازی معرفی نام تجاری یک محصول، نگرشهای یک شرکت و ابراز هویت یک برند میباشد.